1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lansik.pl. Znaczenie użytych w regulaminie pojęć:

  1. Regulamin– dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela

  2. Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

  3. Serwis– portal, dostępny pod adresem Lansik.pl

  4. Formularz rejestracyjny-elektroniczny dokument, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, pod adresem Lansik.pl/wp-login.php

  5. Konto– powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe takie jak nr gadu-gadu, swój Nick, profil na naszej-klasie, profil na Facebooku.

  6. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu.

  II. Postanowienia Ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Lansik.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

  2. Założenie konta w serwisie Lansik.pl jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

  – Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
  – Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.
  – Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

  3. Powyższy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  4. Nazwa Serwisu, szata graficzna oprogramowanie oraz baza danych, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

  Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

  1.Poprzez Serwis Użytkownik może:

  a.zamieszczać artykuły lub zdjęcia.
  b.Zamieszczać animację.
  c.zamieszczać filmy z serwisu youtube.com.
  d.głosować na zamieszczone w Serwisie zdjęcia,animację,filmy.
  e.pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć, animacji, filmów.
  f.brać udział w konkursach.

  2.Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny.

  3.Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

  4.Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym momencie.

  ||I. Warunki użytkowania Serwisu i zasady odpowiedzialności.

  1.Wymagania techniczne:

  a. konto poczty e-mail.
  b. połączenie z siecią Internet.
  c. przeglądarka internetowa z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

  2.Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

  3.Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

  4.W przypadku korzystania z formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma obowiązek podania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

  5.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie swojego Konta, w szczególności za używanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

  6.W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

  7.Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich nadesłanych treści, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

  8.Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

  9.Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów marketingowych i reklamowych.

  10.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.

  11.Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wynikające z działania siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

  12.W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.

  13.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. .

  14.W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa osób trzecich oraz niniejszym Regulaminem, administracja zastrzega sobie prawo do 72h terminu rozpatrzenia skargi na daną treść, od momentu pojawienia się zgłoszenia.

  15.W celu zgłoszenia treści o której mowa w pkt 16 należy napisać na e-mail kontakt@Lansik.pl, w treści wiadomości zamieścić link odsyłający do wyżej wspomnianej treści, oraz określić jakie naruszenie miało miejsce.

  16.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

  17.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

  18.Nazwy Użytkownika umieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

  19.W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej.

  20. Użytkownik może usunąć swoje konto z portalu Lansik.pl poprzez napisanie maila na adres kontakt@Lansik.pl wraz z podaniem następujących danych:

  – login
  – mail

  Konto zostanie skasowane w przeciągu 48h od momentu otrzymania zgłoszenia.

  IV. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

  1.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

  2.Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności

  3.W ramach Serwisu Właściciel przetwarza poniższe dane:

  ◦ nick (login)
  ◦ adres e-mail.

  4.Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, poprzez środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.

  5.Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane także przez inne podmioty niż Właściciel, w celach na które użytkownik wyraził zgodę.

  6.Właściciel jest uprawniony do podania danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sąd), w przypadkach wynikających z określonego stanu prawnego lub regulaminu.

  7.W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do użycia danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W wyżej wymienionym przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o zakazanych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

  8.Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

  9.Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

  V .Przepisy końcowe.

  1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2019 r.

  2.Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym Lansik.pl/regulamin/

  3.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną na adres
  email kontakt@Lansik.pl. Właściciel serwisu Lansik.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Użytkownika. O ich rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

  4.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  5.Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu powinny być, rozstrzygane przed właściwym sądem.